Algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma Quadrit.NL te Oss aan de Spitsbergerweg 23.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Quadrit.NL en de contractant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Quadrit.NL van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Quadrit.NL en de contractant, waarbij voor de uitvoering een derde ingeschakeld dient te worden.

1.3 Algemene voorwaarden van de contractant zijn slecht van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de algemene voorwaarden van quadrit.NL van toepassing zijn.

2. Aanbod en aanvaarding, offertes en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij anders aangegeven. Quadrit.NL is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding ervan door de contractant binnen 14 dagen wordt bevestigd.

2.3 Aanvaarding door de contractant van het aanbod van Quadrit.NL wordt geacht te zijn gedaan indien de offerte door de contractant is ondertekend en door Quadrit.NL is ontvangen.

2.4 Tussen Quadrit.NL en de contractant is een overeenkomst tot stand gekomen indien door Quadrit.NL per email/post/app een orderbevestiging aan de contractant is gezonden.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in € (euro’s) en inclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de betreffende aanbieding.

3.3 De contractant is de prijs verschuldigd die Quadrit.NL in haar orderbevestiging vermeldt. Een eventuele aanbetaling zal met deze prijs verrekend worden.

4. Deelnemers

4.1 Het is de deelnemers verboden om tijdens de activiteiten onder invloed van alcohol, drugs en of medicijnen te verkeren die de veiligheid van de activiteiten kunnen beïnvloeden.

4.2 Iedere deelnemer en of organisator/contractant dient voorafgaand aan de activiteiten een aansprakelijkheidsformulier in te vullen bij gebreke waarvan de deelnemer en of deelnemers worden uitgesloten van deelname.

4.3 Iedere contractant/deelnemer is verantwoordelijk voor de door hen meegebrachte kinderen onder 18 jaar.

4.4 Het is niet toegestaan eigen drink- en/of etenswaren mee te brengen.

5. Betaling

5.1 De factuur van Quadrit.NL zal verrekend worden met de aanbetaling, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan mag worden.

5.2 Indien de contractant toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de betalingsverplichting komen alle buiten- en gerechtelijke kosten die Quadrit.NL moet maken teneinde het verschuldigde geïncasseerd te krijgen voor rekening van de contractant met een minimum van € 125,00.

5.3 De contractant is bij non-betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum een rentepercentage verschuldigd van 1% per maand ingaande 14 dagen na factuurdatum.

5.4 De aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke kosten ontstaat pas nadat de contractant die toerekenbaar tekortschiet door quadrit.NL schriftelijk is aangemaand waarbij de contractant nog een redelijke termijn is gesteld om tot betaling over te gaan en nakoming binnen die termijn uitblijft.

5.5 Onder geen enkele voorwaarde kan de contractant/deelnemer een beroep op verrekening doen.

6. Annuleringen

6.1 Bij annuleringen bij meer dan 30 dagen voor de geplande activiteit bedragen de kosten € 25,00. Deze worden verrekend met de aanbetaling.

6.2 Bij annulering tussen 7 en 30 dagen brengen we 50% van de kosten in rekening.

6.3 Bij annulering binnen 7 dagen brengen we volledige bedrag in rekening.

6.4 Bij het verzetten van een afspraak minimaal 7 dagen van tevoren zijn er geen kosten aan verbonden.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Quadrit.NL is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de contractant/deelnemers dan wel aan derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Quadrit.NL

7.2 Quadrit.NL is nimmer aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, indirecte schade en/of winst/omzet derving.

7.3 Indien Quadrit.NL, om welke reden dan ook, gehouden mocht zijn tot schadevergoeding dan kan deze nimmer hoger zijn dan door de verzekeringsmaatschappij van Quadrit.NL wordt uitgekeerd.

7.4 Contractanten/deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor veroorzaakte schades, diefstal.

7.5 Contractanten/deelnemers nemen op eigen risico deel aan de activiteiten. Quadrit.NL is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of letsels.

8 Toepasselijk recht

8.1 Op alle met Quadrit.NL gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Enkel de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen tussen Quadrit.NL en de contractant/deelnemer c.q. derden kennis te nemen.